ประมวลรูปงานสัมมนา

Innotech Laboratory Service Co.,Ltd
เรื่อง “ Moving forward in IT Healthcare Solution ”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

• ผศ. (พิเศษ) นพ.วัชรพล ภูนวล บรรยายหัวข้อ " Smart work & Happiness"
• คุณยงยุทธ โฆธิพันธุ์ (Directortor : Quality Assurance and Business Development ) บรรยายหัวข้อ “A passion for Quality” (การนำเอา EQA, IQC & Six sigma เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อจัดการบริหารและแก้ปัญหา)
• คุณปวรินทร์ หะริณสุต (Managing Director) บรรยายหัวข้อ “ Moving Forward with the new trends in healthcare IT ”


รวมภาพบรรยากาศภายในงาน...