News / Events
อินโนเทค แล็บ เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2556 โดยเปิดให้บริการทางด้าน Anatomical Pathology โดยรายละเอียดรายการที่เปิดให้บริการ สามารถดูได้จาก Website หมวด Product/Service สำหรับกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้แทนขายของทางอินโนเทค แลบ เข้าไปให้ข้อมูล หรือ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อทาง E-Mail ที่ info@innotechlab.co.th โดยระบุความต้องการ และรายละเอียดสำหรับติดต่อใน E-Mail หรือ ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 881 0862 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. โดยทางอินโนเทค แลบ จะแจ้งผู้แทนขาย เพื่อเข้าไปพบท่านตามวันเวลาที่ท่านสะดวก